skip to Main Content

Wat zijn sustainable development goals?

Sustainable Development goals

Iedereen wil van de wereld een beter plekje maken. Dit wordt gedaan door ons te houden aan de SDG´s. SDG staat voor Sustainable Development Goals. Het doel is om in 2030 een betere wereld te hebben, dit wordt gedaan met de landen die aangesloten zitten bij de Verenigde Naties, waaronder dus Nederland. Deze doelen zijn gestart in 2015 en lopen nog tot 2030. Door ons aan de doelen te houden wordt armoede zoveel mogelijk vermeden, is er steeds beter onderwijs en gaan we aan de slag met de klimaatcrisis. In dit blog vertellen we welke 17 doelen er zijn. Lees snel verder!

SDG 1: geen armoede

In 2019 had 6,2 procent van de Nederlanders een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dit doel is erop gericht om de afname van armoede te bevorderen in al haar vormen. Dit betekend zowel het financiële aspect als de impact van armoede op het leven van mensen.

SDG 2: geen honger

Ondervoeding komt maar weinig voor in Nederland. Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van voedselproductie en de impact ervan op de kwaliteit van de leefomgeving en het dierenwelzijn. Voedselverspilling moet afnemen.

SDG 3: goede gezondheid en welzijn

Het voorkomen van voortijdige sterfte en psychische problemen is van groot belang op de VN-agenda. Hierbij worden roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aangepakt.

SDG 4: kwaliteitsonderwijs

Goed onderwijs is belangrijk voor mensen in alle leeftijdscategorieen. Het leven lang leren en uitstekende voorschoolse educatie worden hier ook bij gerekend. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn.

SDG 5: gendergelijkheid

Gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan het verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijven en bestuur. Ook is het doel om geweld richting vrouwen terug te dringen.

SDG 6: schoon water en sanitair

In Nederland is toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen al goed geregeld. De focus ligt voornamelijk op goede waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

We willen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Dit wordt gedaan door ontwikkelingen op het gebied van technologieën en energiebesparing te verbeteren. Ook moeten we meer gaan kijken naar hernieuwbare energiebronnen.

SDG 8: waardig werk en economische groei

Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.

SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur

We streven ernaar om de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren en de nadelen ervan te verminderen. Denk hierbij aan tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu.

SDG 10: ongelijkheid verminderen

Met ongelijkheid verminderen bedoelen we de ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang belangrijk voor het goed functioneren van de samenleving.

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

Betaalbare woningen zijn belangrijk. Dit beïnvloedt waar mensen gaan wonen. Denk hierbij ook aan werklocatie en sociale relaties. Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers. Een veilige leefomgeving is van groot belang.

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie

Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

SDG 13: klimaatactie

Klimaatactie is gericht op de aanpak van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

SDG 14: leven in het water

Zeewater is het grootste ecosysteem ter wereld. Dankzij klimaatverandering, overbevissing en vervuiling brengen we dit ecosysteem in gevaar. Het doel is om dit ecosysteem in balans te houden.

SDG 15: leven op het land

Dit doel gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

SDG 16: vrede, justitie en sterke publieke diensten

Een gevoel van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijk leven en heeft effect op de welvaart. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instituties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van die welvaart.

SDG 17: partnerschap om doelen te bereiken

En als laatst is internationale samenwerking nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het uitvoeren van deze doelen vereist een samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van mondiale partnerschappen.

Meer weten over de SDG’s?

Je hebt nu alle 17 doelen gelezen en weet nu wat de sustainable development goals inhouden. Wil je graag meer informatie over het belang van deze doelen of heb je specifieke vragen hierover? Laat het ons weten via dit contactformulier. Wij helpen je graag verder.

Back To Top